Zarządzanie międzypokoleniowe

Opis szkolenia:

Szkolenie „Zarządzanie międzypokoleniowe” to kurs dostosowany do współczesnych realiów biznesowych i społecznych. W dobie, gdy zauważalne stają się różnice między motywacją, potrzebami i postawami młodych pracowników a oczekiwaniami oraz stylem funkcjonowania starszych członków zespołu, potrzebne są nowe strategie. Wprowadzenie nowych koncepcji zarządzania personelem podkreśla, że różnorodność wieku w zespole przynosi liczne korzyści dla firmy. Wystarczy jedynie właściwie kierować takim zespołem, umiejętnie wykorzystując atuty reprezentantów różnych pokoleń.

Szkolenie umożliwia dostrzeżenie zalet zróżnicowania wiekowego pracowników. Kurs pozwala skutecznie zarządzać mocnymi i słabymi stronami personelu, jednocześnie ucząc kursantów, jak budować wartościowe relacje w zespole wielopokoleniowym. Program obejmuje również aspekty komunikacji z członkami zespołu oraz eliminacji konfliktów, które wynikają z różnic wiekowych i związanych z nimi czynników.

Dla kogo jest to szkolenie?

  • Przedsiębiorców / właścicieli firm.
  • Kierowników obsługi klienta sklepów online.
  • Dla pracowników obsługi klienta.

Zobacz korzyści:

Dzięki szkoleniu:

Uczestniczki i Uczestnicy zyskają
Wiedzę o:
• cechach charakterystycznych 4 pokoleń,
• ich demografii i rysie socjologicznym, podejściu do work&life balance, sposobach komunikacji, radzenia sobie ze stresem, metodach współpracy, metodach przetwarzania i gromadzenia danych, metodach motywowania i zarządzania,
• stereotypach i ich wpływie na: postrzeganie przedstawicieli poszczególnych pokoleń, komunikację, radzenie sobie ze stresem, motywację, zarządzanie zespołem, zadaniami i priorytetami.

Umiejętności:
• aktywnej komunikacji międzypokoleniowej, z naciskiem na bieżący feedback,
• motywowania uwzględniającego przynależność do danego pokolenia,
• radzenia sobie ze stresem stosownie do przynależności pokoleniowej,
• zarządzania zespołem wielopokoleniowym,
• przeciwdziałania uprzedzeniom i stereotypom.

Postawy:
• otwartości i współpracy na rzecz osiągania celów organizacyjnych,
• efektywnej komunikacji, uwzględniającej różnorodność pokoleniową,
• elastycznego działania i wzajemnego uczenia się od przedstawicieli różnych generacji,
• budowania kultury organizacyjnej opartej na czerpaniu z różnorodności międzypokoleniowej.

Warsztaty wzmocnią:
• komunikację międzypokoleniową
• współpracę
• motywowanie
• inteligencję emocjonalną
• zarządzanie zespołem

Program szkolenia:

Moduł I Wstęp

Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i omówienie celów szkolenia.

Moduł II Pokoleniowe puzzle

4 pokolenia na rynku pracy. Charakterystyka pokoleń: zjawiska, które ich ukształtowały, sposoby nabywania wiedzy, życiowe priorytety, kultura, strategie radzenia sobie z problemami i stresem.

Ćwiczenie Pokoleniowe puzzle: Uczestnicy wypracowują charakterystykę 4 pokoleń na podstawie materiałów dostarczonych przez trenerkę. Tworzą profile przedstawicieli poszczególnych generacji.

Moduł III Stereotypy i uprzedzenia

Dlaczego się pojawiają? (bańki informacyjne, media, osobiste doświadczenia).

Moderowana dyskusja grupowa nakierowana na szukanie wspólnych punktów styku między pokoleniami.

Moduł IV Komunikacja międzypokoleniowa która buduje mosty, czyli jak efektywnie przekazywać zadania, informacje, feedback?

Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce – jak efektywnie przekazywać zadania, informacje, feedback?

Ćwiczenie Udzielanie feedbacku: Uczestnicy poznają algorytm udzielania informacji zwrotnej i ćwiczą go w praktyce w parach lub małych grupach.

Sztuka tworzenia komunikatów a potrzeby różnych pokoleń. Dopasowanie kanału komunikacji do pokolenia rozmówcy.

Ćwiczenie bazujące na case study klienta. Opracowujemy algorytmy komunikacji wewnętrznej, które uwzględniają potrzeby różnych pokoleń.
Style komunikacyjne i ich wpływ na zarządzanie zespołem.

Test na style komunikacji (dyrektywny, afektywny, uważający, analityczny) wraz z dyskusją moderowaną i wypracowaniem metod komunikacji, które sprawdzają się w komunikacji z przedstawicielami danego stylu komunikacyjnego.
Jak efektywnie słuchać? 20 wskaźników aktywnego słuchania.

Kwestionariusz Jakim słuchaczem jesteś? Uczestnicy dokonują autodiagnozy poziomu słuchania i poznają elementy niezbędne do rozwijania tej kompetencji.

Język, który wspiera komunikację i motywuje do działania. Przegląd podstawowych technik komunikacyjnych: parafrazy, klaryfikacji, odzwierciedlenia, zadawania pytań.

Sztuka zadawania pytań ćw. „Czarne historie”, Parafraza i klaryfikacja ćw. „Mini Debata”, Odzwierciedlenie ćw. „Lustro”.

Moduł V. Praca w środowisku międzypokoleniowym

Relacje międzygrupowe w środowiskach wielopokoleniowych.
Budowanie więzi grupowej o przeciwdziałanie uprzedzeniom.
Współpraca międzypokoleniowa – wskazówki praktyczne.

Materiały wideo, dyskusja moderowana.
Ćwiczenie Niebieskoocy – działanie inspirowane eksperymentem Jane Eliott.

Moduł VI Podsumowanie warsztatów

Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi. Wypunktowanie najważniejszych treści. Wnioski. Indywidualne plany działania.

Zainteresowany? Poproś o indywidualną wycenę szkolenia.